бесплатно рефераты

бесплатно рефераты

 
 
бесплатно рефераты бесплатно рефераты

Меню

Господарські договори бесплатно рефераты

контрагент у встановлений для акцепту строк вчиняє дії з виконання

зазначених в оферті умов договору: відвантажує товари, надає послуги,

сплачує відповідні суми тощо. Такі дії слід вважати акцептом, якщо інше не

передбачено законом, іншими правовими актами або не зазначено в оферті.

Вчинення таких конклюдентних дій означає і згоду на укладення договору, і

водночас є його виконанням. Як і оферта, акцепт може бути відкликаний

акцептантом і втрачає чинність, якщо повідомлення про його скасування

оферент одержав до моменту або у момент одержання самого акцепту (ст. 674

проекту ЦК). У разі відкликання акцепту або неодержання відповіді від

акцептанта протягом встановленого для цього часу оферент вважається вільним

від тих обов'язків, що пов'язані з раніше зробленою ним пропозицією.

Проте, як бути з відповіддю на пропозицію, яка була відправлена

своєчасно, але з вини органів зв'язку або з інших причин надійшла до

оферента із запізненням? Адже закінчення строку для відповіді та її

відсутність оферент міг розцінити як відмову від пропозиції, і буває, що

оферент вже укладає договір з іншою особою. З другого боку, акцептант,

впевнений у тому, що своєчасно відправлена відповідь вже одержана

оферентом, міг приступити до виконання договору і зробити певні витрати.

Відповідно до ст. 157 ЦК якщо із одержаної із запізненням відповіді про

згоду укласти договір видно, що відповідь була надіслана своєчасно, вона

визнається такою, що запізнилася, лише у тому разі, коли оферент негайно

повідомить другу сторону про одержання відповіді із запізненням. У цьому

разі запізніла відповідь вважається новою пропозицією. Якщо ж такого

повідомлення оферент не зробить, то він або повинен виконати укладений

договір, або відшкодувати збитки, яких зазнав акцептант у зв'язку з

виконанням договору. Оферент може підтвердити чинність раніше зробленої

пропозиції і в тому разі, коли відповідь на неї запізнилась.

Як зазначалося, акцепт повинен бути повним і безумовним, і тільки тоді

він свідчить про згоду сторін щодо істотних умов договору. Але нерідко,

погоджуючись у принципі укласти договір, друга сторона висуває свої

зустрічні умови або пропонує укласти інший за характером договір. Згода,

яка супроводжується застереженням та контрпропозиціями, не може вважатися

акцептом. Тому згідно із ч. 1 ст. 158 ЦК відповідь про згоду укласти

договір на інших, ніж було запропоновано, умовах визнається відмовою від

пропозиції і в той же час є новою пропозицією. Сторони у цьому разі

міняються місцями: акцептант стає оферентом, а оферент — акцептантом, бо на

нову пропозицію потрібна згода колишнього оферента. Переговори або обмін

листами між сторонами можуть тривати довго і завершитись або досягненням

згоди щодо умов договору, або вони взагалі не приводять до бажаного

результату.

Важливим є встановлення моменту, з якого договір вважається укладеним.

Визначити цей момент можна на основі аналізу статей 155 і 156 ЦК: договір

вважається укладеним у момент одержання акцепту особою, яка направила

оферту. Якщо ж для укладення договору, крім згоди сторін, потрібна передача

майна або вчинення іншої дії (реальний договір), то він вважається

укладеним з моменту передачі відповідного майна або вчинення певної дії.

Договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації,

вважається укладеним з моменту нотаріального посвідчення або реєстрації, а

у разі потреби і нотаріального посвідчення, і реєстрації – в момент

реєстрації (ст. 672 проекту ЦК).

Чинне цивільне законодавство виходить з вимоги письмового оформлення

угод (договорів), що укладаються між організаціями (ч. 1 ст. 44 ЦК).

Ініціативу в укладенні договору може виявити будь-яка сторона. При цьому

складають проект договору або лист (телеграму, телефонограму тощо), які

виконують роль пропозиції укласти договір (оферти). Найчастіше це здійснює

постачальник, підрядник тощо, які в широкому розумінні є надавачами послуг

або виконавцями робіт.

Окремі правила діють при укладенні біржових угод (договорів). Їх ще

називають біржовими операціями. Відповідно до ст. 15 Закону України "Про

товарну біржу" від 10 грудня 1991 р,[6] біржовою операцією визнається

угода, яка відповідає сукупності таких умов: а) якщо вона являє собою

купівлю-продаж, поставку або обмін товарів, допущених до обороту на

товарній біржі; б) якщо її учасниками є члени біржі; в) якщо вона подана до

реєстрації і зареєстрована на біржі не пізніше наступного за її вчиненням

дня.

Правилами біржової торгівлі, які приймаються загальними зборами членів

біржі або її біржовим комітетом, можуть бути передбачені різні види

біржових угод. Розрізняють форвардні, ф'ючерсні контракти та опціони, які

за термінологією Закону України " Про оподаткування прибутку підприємств"

від 22 травня 1997 р.[7] мають назву деривативів.

Форвардний контракт – це двостороння угода за стандартною (типовою)

формою, яка засвідчує зобов'язання особи придбати (продати) базовий актив

(товари, цінні папери, кошти) у певний строк та на певних умовах у

майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладення форвардного

контракту. Ф'ючерсний контракт – це стандартний документ, який засвідчує

зобов'язання придбати (продати) базовий актив на певний час та на певних

умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань

сторонами контракту. Опціон – це стандартний документ, що засвідчує право

придбати (продати) базовий актив на певних умовах у майбутньому, з

фіксацією цін на час укладення такого контракту або на час такого придбання

за рішенням сторін контракту.

На біржах укладаються також:

а) угоди з гарантією, за якими один контрагент виплачує другому в

момент їх укладення наперед визначену суму, що гарантує виконання ним своїх

обов'язків. Якщо суму, що гарантує угоду, вносить покупець, вона

оформляється як "угода з гарантією на покупку", а якщо цю суму вносить

продавець – як "угода з гарантією на продаж";

б) угоди з кредитом – це угоди, за якими товар набувається брокером

(брокерською конторою) за рахунок банківського кредиту з наступною

реалізацією його у порядку біржового торгу;

в) угоди з премією — це угоди, за якими сторони наперед обумовлюють

приплату до купівельної ціни або знижки з продажної ціни;

г) угоди з правом продавця або покупця змінити кількість товару, який

продається (поставляється), тобто вдвічі або у кілька разів збільшувати

обсяг порівняно з кількістю, зазначеною в угоді.

На біржах можуть укладатися й інші договори. Біржові операції (угоди)

дозволяється здійснювати тільки членам біржі або брокерам. Біржові брокери

— це фізичні особи, зареєстровані на біржі згідно з її статутом, обов'язки

яких полягають у виконанні доручень членів біржі, яких вони представляють

щодо здійснення біржових операцій шляхом підшукування контрактів, і поданні

здійснюваних ними операцій для реєстрації на біржі (ст. 16 Закону України

"Про товарну біржу").

За певну кількість днів до початку торгів, визначених у правилах

біржової торгівлі, клієнт – продавець або покупець – повинен представити

брокерові замовлення. Брокер має право перевірити інформацію, зазначену в

замовленні, фінансовий стан клієнта, кількість та якість товару. За

наявності згоди представляти клієнта на біржових торгах брокер повинен

одержати від нього належно оформлену довіреність. Клієнт у свою чергу

повинен перерахувати на рахунок брокера гарантійний внесок (маржу) в певній

кількості відсотків від вартості товарів за повною купівельною (продажною)

ціною. Розмір відсотків визначається угодою сторін. Продавець товарів

зазначає у замовленні мінімальну продажну ціну. Після цього брокер складає

картку замовлення, одна копія якої залишається у брокера, а друга

передається маклерові, що веде торги. Реєстрацію укладених угод здійснює

служба реєстрації біржі як під час торгів, так і після завершення їх у

певний строк, зазначений у правилах біржової торгівлі на даній біржі.

Укладення договорів на аукціоні, зокрема продаж об'єктів малої

приватизації, здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію

невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"[8]. Продаж на аукціоні

полягає у передачі права власності на об'єкт покупцеві, який запропонував у

ході торгів найвищу ціну. Аукціон проводить відповідний орган приватизації

або уповноважена ним юридична особа за наявності не менш як двох покупців,

які повинні зареєструвати себе як учасники аукціону. Торги на аукціоні

проводить безпосередньо ведучий (ліцитатор), який спочатку описує об'єкт

приватизації та умови його продажу. Початком торгів вважається момент

оголошення початкової ціни об'єкта. Якщо протягом трьох хвилин після

оголошення не буде запропоновано більш високу ціну, ліцитатор водночас з

ударом молотка робить оголошення про придбання об'єкта тією особою, яка

запропонувала найвищу ціну. Результати продажу майна на аукціоні

оформляються договором купівлі-продажу, що укладається між покупцем та

уповноваженим представником відповідного органу приватизації. Цей договір

підлягає нотаріальному посвідченню і реєстрації відповідною місцевою радою.

Продаж об'єктів малої приватизації за конкурсом полягає у передачі

права власності покупцеві, який запропонував найкращі умови подальшої

експлуатації об'єкта або за рівних умов – найвищу ціну. Відбір покупців за

конкурсом здійснює конкурсна комісія, яку створює орган приватизації.

Конкурсна комісія визначає умови і термін проведення конкурсу. Для участі у

конкурсі покупець подає до конкурсної комісії свій план приватизації

об'єкта. Конкурс здійснюється за два етапи. На першому етапі оголошується

попередній переможець конкурсу. Інформація про його пропозиції доводиться

до всіх учасників конкурсу. Якщо протягом п'яти робочих днів від них не

надійдуть додаткові пропозиції, то попередній переможець оголошується

покупцем. За наявності інших пропозицій проводиться додаткове засідання

конкурсної комісії, яка розглядає ці пропозиції і визначає остаточного

переможця. Господарське товариство, яке бере участь у конкурсі і до складу

якого увійшло не менш як 50 відсотків працівників підприємства, що

приватизується, за інших рівних умов має пріоритетне право на його

придбання. Результати конкурсу оформляються протоколом і затверджуються

органом приватизації. З переможцем конкурсу укладається договір купівлі-

продажу, якій підлягає нотаріальному посвідченню і реєстрації місцевою

радою.

Зміна, розірвання та пролонгація дії договору.

Після укладення договору може виникнути потреба у його зміні чи

розірванні. З метою забезпечення стабільності майнового обороту і

впевненості учасників у непорушності взятих зобов'язань закон (ст. 162 ЦК)

забороняє односторонню відмову від виконання зобов'язання або односторонню

зміну умов договору, за винятком випадків, передбачених законодавчими

актами.

Зміна договору означає, що зобов'язання сторін діють відповідно до

змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо. При розірванні

договору зобов'язання сторін припиняються. Зміна і розірвання договору

допускаються лише за угодою сторін, якщо інше не передбачено законодавчими

актами або договором. Угода про зміну або розірвання договору вчиняється в

тій самій формі, в якій був укладений договір, якщо із законодавчого акта

або договору не випливає інше.

Окремі правила діють щодо зміни або розірвання окремих господарських

договорів, які передбачені у ч. 2 ст. 5 Господарського процесуального

кодексу (спори, що виникають з договору перевезення, договору про надання,

послуг зв'язку та договору, заснованому на державному замовленні).

Відповідно до ст. 11 Господарського процесуального кодексу особа, яка

вважає за необхідне змінити або розірвати такий договір, надсилає

пропозиції про це другій стороні договору. Сторона, яка одержала таку

пропозицію, повинна відповісти на неї не пізніше 20 днів після її

одержання. Якщо учасники не досягли згоди щодо зміни або розірвання

договору, а також у разі неодержання відповіді у встановлений строк з

урахуванням поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір

на вирішення арбітражного суду.

Крім зміни або розірвання договору, допускається продовження

(пролонгація) його дії на новий строк. Так, відповідно до ч. 2 ст. 17

Закону України "Про оренду державного і комунального майна" у разі

відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору

оренди протягом одного місяця після закінчення строку дії договору він

вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були

передбачені договором. Найчастіше продовження дії договору оформляється

угодою сторін, вчиненою шляхом обміну листами, телеграмами або іншим

способом.

Виконання договорів.

Своєчасне і належне оформлення договору є необхідною передумовою для

його виконання. Виконання договору полягає у здійсненні сторонами прав,

виконанні ними обов'язків, що виникли із зобов'язання, основаного на

договорі. Відповідно до зобов'язання одна особа (боржник) повинна вчинити

на користь іншої особи (кредитора) певну дію, як-то: передати майно,

виконати роботу, сплатити гроші тощо або утриматися від певної дії, а

кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку (ч. 1 ст.

151 ЦК).

Характер дій, які боржник вчиняє на користь кредитора, визначається

змістом конкретного виду договору.

Суб'єктами виконання зобов'язання, як правило, виступають сторони, що

уклали між собою договір. Виконання зобов'язання, яке виникло з договору,

може бути покладено в цілому або в частині на третю особу, якщо це

передбачено встановленими правилами, а так само якщо третя особа пов'язана

з однією із сторін адміністративною підлеглістю чи відповідним договором. У

цьому разі відповідальність за невиконання або неналежне виконання

зобов'язання несе сторона за договором, з якого воно виникло, якщо

законодавством не передбачено, що відповідає безпосередній виконавець. Якщо

із закону, договору або суті зобов'язання не випливає обов'язок боржника

виконати зобов'язання особисто, кредитор повинен прийняти виконання,

запропоноване за боржника третьою особою (ст. 164 ЦК).

Переважна більшість договорів, що їх застосовують при здійсненні

господарської діяльності, належать до двосторонніх, тому кожна із сторін,

будучи наділеною правами та обов'язками, щодо одних дій виступає як

боржник, щодо інших – як кредитор. Так, за договором купівлі-продажу

продавець зобов'язується передати річ у власність, або повне господарське

відання, або оперативне управління покупця, а покупець повинен прийняти річ

і сплатити за неї певну грошову суму (ст. 224 ЦК). Щодо обов'язку передати

річ продавець виступає як боржник покупця, а щодо вимоги з оплати вартості

проданої речі покупцем – як його кредитор і навпаки.

Виконання договірних зобов'язань підпорядковується певним загальним

вимогам (принципам): а) належного виконання; б) реального виконання; в)

взаємного сприяння; г) економічності.

Принцип належного виконання договору полягає у вимозі точного

додержання сторонами всіх його умов щодо суб'єктів, предмета, строків,

способів, місця виконання зобов'язання. Відповідно до ст. 161 ЦК

зобов'язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк

відповідно до вказівок закону, акта планування, договору, а за відсутності

Страницы: 1, 2, 3, 4