бесплатно рефераты

бесплатно рефераты

 
 
бесплатно рефераты бесплатно рефераты

Меню

Трудовий Контракт бесплатно рефераты

Трудовий Контракт

Контракт.

від " 22 " травня 2000 року м. Київ

Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями "А" (в подальшому
Підприємство) в особі Яковенко Віктора Івановича, генерального директора

(в подальшому Працедавець), який діє на підставі Статуту Підприємства, з однієї сторони і Авілов Сергій Олександрович (в подальшому Працівник), з іншої сторони, керуючись ст.ст. 21, 23, 24 КЗпП України, уклали цей
Контракт про таке:

1. Предмет контракту:

1.1. Працедавець доручає, а Працівник приймає на себе обов'язки Менеджера по експорту.

1.2. У відповідності до умов, викладених у цьому Контракті, Працівнику встановлюється випробувальний термін на період три місяці: з 22.05.2000р. до 22.08.2000 р.

1.3. Робота на Підприємстві для Працівника є основною, за сумісництвом

2. 3агальні положення:

2.1 Цей Контракт є строковою трудовою угодою. На підставі Контракту виникають трудові відносини між Працівником і Підприємством, які з боку останнього реалізуються Працедавцем.

2.2 Терміном "сторони" в цьому Контракті іменуються Працедавець і,
Працівник.

3. Обов'язки Працівника :

Працівник зобов'язаний:

3.1 Якісно і своєчасно виконувати обов'язки у відповідності з посадовою інструкцією (додається) .

3.2 Чітко дотримуватись вимог законодавства про працю, Статуту
Підприємства, Правил внутрішнього трудового розпорядку.

4. Обов'язки Працедавця

4.1 Працедавець зобов'язаний роз'яснити Працівникові його права та обові'язки, ознайомити (під розписку) з умовами праці на його робочому місці;

4.2. Ознайомити Працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку
Підприємства;

4.3 Визначити Працівнику його робоче місце, забезпечити необхідними робочими засобами і приладдями;

4.4 Проінструктувати Працівника з питань техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони.

5.Дисциплина праці.

5.1 Працівник зобов'язаний суворо дотримуватись вимог трудового законодавства та умов цього Контракту;

5.2 Порушення Працівником вимог трудового законодавства і умов Контракту є підставою для дострокового розірвання з ним трудових відносин.

6. Відповідальність сторін.

6.1 Працівник несе матеріальну відповідальність у розмірі середньомісячного заробітку у разі заподіяної Підприємству шкоди внаслідок халатного відношення до своїх службових обов'язків;

6.2 Працівник несе повну матеріальну відповідальність за заподіяну матеріальну шкоду коли:

- в діях Працівника є ознаки вчинків, які підпадають під Карний кодекс
України;

- майно і інші цінності були одержані Працівником під звіт за одноразовим дорученням або інших одноразових документах;

- шкода, заподіяна розтратою матеріальних цінностей або зумисним пошкодженням майна Підприємства.

- шкода, заподіяна Підприємству Працівником в нетверезому стані;

- між Працівником і Працедавцем була підписана угода про повну матеріальну відповідальність.;

6.3 Працедавець несе відповідальність за порушення умов, які необхідні для виконання Працівником взятих на себе трудових обов'язків, недотримання законодавства про працю, умов цього Контракту.

7. Оплата праці:

7.1 За виконання обов'язків у відповідності до п. 3 цього Контракту
Працівнику встановлюється заробітна плата у розмірі 600( шістсот) гривень. гривень на місяць.

7.2 Працедавець зобов'язується проводити перерахунок заробітної плати у випадку виникнення в країні інфляційних процесів.

7.3 За згодою сторін розмір і система оплати праці можуть переглядатися.

7.4 Видача заробітної плати провадиться до п'ятогo числа кожного місяця

8. Умови праці і відпочинку:

8.1 Працівникам адміністрації бухгалтерії, відділу кадрів, транспортного відділу встановлюється восьмичасовий робочий день з п'ятиденним робочим тижнем з таким режимом, роботи: тривалість робочого дня - з 9-ОО.до 18,00, обідня перерва - з ІЗ.ОО-до 14.00. Робота в останній день тижня закінчується „о 17.00.

8.2 Працівникам павільйонів гральних автоматів, відділу техобслуговування з причин виробничої необхідності встановлюється окремий робочий графік змінності у відповідності з трудовим законодавством.

8.3 Святкові і вихідні дні є неробочими. Вихід працівника на роботу у вихідні і святкові дні можливий за взаємною домовленістю між сторонами за окрему плату, визначену трудовим законодавством, або наданням відповідної кількості вихідних або святкових днів в інший час тижня. :

8.4 Працівнику надається щорічна відпустка тривалістю 28 календарних днів: основна - 24 календарних дні, додаткова - 4 календарних дні за рахунок
Підприємства, з виплатою компенсації у розмірі середньомісячного окладу.

8.5 Відпустка, за згодою сторін, може бути надана після проходження
Працівником випробувального терміну в різний час календарного року.

8.6 Додаткова відпустка надається Працівнику, який має на це право у відповідності з законодавством або згідно умов передбачених Колективною угодою.

8.7 На прохання Працівника йому може бути надана відпустка без збереження заробітної плати.

9. Соціальне страхування :

9.1 Працівник має право користуватися всіма видами державного соціального страхування, передбаченими законодавством.

9.2 Шкода, яка заподіяна Працівнику під час виконання ним трудових обов'язків (каліцтво, травматизм, інші нещасні випадки, що призвели до втрати здоров'я) підлягає матеріальній компенсації згідно з трудовим законодавством України.

10. Термін дії і порядок розірвання Контракту:

10.1 Цей Контракт діє протягом одного календарного року з
22.05.2000р. до 22.05.2001р.

10.2 Даний Контракт після закінчення його дії, за згодою сторін, може бути продовжений на новий термін

До настання терміну закінчення Контракту, він може бути розірваний з таких підстав;

- за згодою сторін;

- за умов, передбачених цим Контрактом;

- у випадках, коли Працівника засуджено і вирок суду вступив в юридичну силу;

- за ініціативи Працівника;

10.4 За ініціативи Працівника Контракт може бути розірвано у випадках:

- хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків, покладених на Працівника цим Контрактом;

- порушень Працедавцем умов цього Контракту;

- інших поважних причин. - ;

10.5 За ініціативи Працедавця Контракт може бути розірвано у випадках:

- порушення Працівником умов, передбачених даним Контрактом;

- ліквідації, реорганізації або перепрофілюванню підприємства;

- прогулу ( в тому числі відсутності на роботі більше як 3-х годин протягом робочого часу без поважної причини);

- появи на роботі в нетверезому стані або стані наркотичного сп'яніння;

- встановленої кражі майна Підприємства.

10.6 В разі розірвання Контракту за умов, передбачених п/п. 10.4 і 10.5., сторони зобов'язані дати одна одній письмові пояснення щодо причин його розірвання.

10.7 У випадку розірвання Контракту на підставі п. 10.4., (" інші поважні причини") Працівник, зобов'язаний попередити Працедавця про наступне розірвання з ним трудових відносин за два тижні.

10.8 У випадку ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, коли за Працівником не може бути збережена займана посада,
Працедавець зобов'язаний попередити Працівника про розірвання Контракту не пізніше як за два місяці. Працедавець зобов'язаний виплатити Працівнику, компенсацію в розмірі середньомісячного окладу.

10.9 Протягом терміну попередження про розірвання Контракту Працівнику, за згодою сторін, надається 7 днів із збереженням заробітної плати для пошуків нової -роботи.

10.10 Розірвання Контракту Працедавцем без законних підстав або з порушенням встановленого Контрактом порядку тягне за собою поновлення
Працівника на попередній посаді з виплатою йому заробітної плати за весь час вимушених прогулів (максимальний термін - три місяці).

11. Трудові книжки

11.1 У відповідності до законодавства на працівника ведеться трудова книжка;

11.2 Робота на підприємстві без трудової книжки не допускається (за винятком випадків передбачених нормативними документами).

12. Інші умови:

12.1 У випадках, не передбачених цим Контрактом, сторони керуються законодавством про працю;

12.2. Умови даного контракту не розголошуються і можуть бути змінені лише за згодою сторін;
:

12.3. Спори, які виникають між сторонами з умов даного Контракту регулюються шляхом переговорів, а у випадках суттєвих розбіжностей- в установленому законом порядку.

12.4. Контракт вступає в силу з моменту його підписання сторонами.

12.5. Контракт складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і знаходяться у Працівника і Працедавця:

Адреси сторін:

ДП "ЛАБРОГРАН"

ПРАЦІВНИКА і .Київ 102 м. Київ вул. Хрещатик.2 ( домашня адреса, телефон)

ПІДПИСИ:
Яковенко В.І.

Працівник
Генеральний директор

====================

===================

(підпис)

(підпис)

М.П. " 22 " травня 2000 року

Контракт продовжено до “___” ____________200 року.
Яковенко В.І.
Працівник
Генеральний директор

====================

===================

(підпис)

(підпис)

М.П. “___ “_____________200__року